TRANSPORTÖRER

Kontakta oss för beställning

Bandtransportör lättgods

Jetransportbands bandtransportörer och bandkurvor används ofta vid svårhanterat och varierande gods för vikter upp till ca 100 kg/m. Bandtransportörer är väl lämpade för stigande/sjunkande transporter och vid arbetsplatser, för t.ex. montering eller packning.

Typiska applikationer för bandtransportörsystem är packnings- och sorteringslinjer inom e-handel, 3:e partslogistik, etc., för hantering av allt från CD-skivor till större paket.

Vid packnings- och sorteringslinjer används ofta pushrar ihop med bandtransportörer för att skjuta över kollin till rätt sorteringsriktning/sorteringstransportör.

Broschyren om Jetransportbands bandtransportör (bandtransportörer) finns att ladda ner i slutet av artikeln.

Förfrågan

Rullbana lättgods

Jetransportbands rullbanor för lättgods används ofta för transport av paket, lådor, kartonger, mm för vikter upp till ca 100 kg/m.

Våra rullbanor kan levereras drivna eller odrivna. Normalt används banddrivna rullbanor för transport inom lager/logistik, mm. Inom tillverkningsindustrin rekommenderas ofta kedjedrivna rullbanor för optimal funktion.

Typiska applikationer för rullbanesystem är monteringslinjer inom tillverkningsindustrin, packnings- och sorteringslinjer inom e-handel, 3:e partslogistik, etc. eller där behov finns för ackumulering/buffertering av kollin.

Vid packnings- och sorteringslinjer används ofta pushrar eller kuggremsväxlar för att föra över kollin till rätt sorteringsriktning/sorteringstransportör.

Broschyren om Jetransportbands rullbana (rullbanor) för lättgods finns att ladda ner i slutet av artikeln.

Förfrågan

Portalrobotar pallettering lättgods

Jetransportbands portalrobotkoncept är ett kostnadseffektivt och flexibelt materialhanteringssystem för automatisk godshantering.

Jetransportbands portalrobotar har två till fem axlar beroende på applikation och anpassas efter kundens behov och krav. Våra portalrobotar finns i olika utföranden med frekvensstyrda och/eller servostyrda motorer.

Portalroboten styrs av ett Mitsubishi eller Siemens styrsystem.

Konceptet används inom materialhantering bland annat för pallettering, lastning och lossning av lådor, maskinbetjäning etc.

Vår egenutvecklade robotprofil ger oss flexibilitet att lösa det mesta inom internlogistik i ett flertal branscher. Gripdonet anpassas efter produkten som skall hanteras.

Jetransportbands nyckelfärdiga portalrobotlösningar innehåller ofta olika typer av transportörer såsom rullbanor, bandtransportörer, kedjetransportörer, modulbandstransportörer, vertikaltransportörer, pallmagasin etc.

Broschyren om Jetransportbands portalrobot (portalrobotar) finns att ladda ner i slutet av artikeln.

Förfrågan

Vertikaltransportör lättgods

Jetransportbands vertikaltransportör används för vertikal transport av lådor, paket, kartonger, brickor och liknande gods med lastvikt upp till ca 100 kg. Transportören kan utformas för genomgående transport respektive för tur- och returtransport mellan stannplanen.
Transporten kan ske mellan två eller flera stannplan. Lastbäraren/transportören anpassas till godset och kan vara t.ex. en rullbana eller en bandtransportör.

Typiska applikationer är där behov finns av transport mellan olika våningsplan eller för att undvika att låsa golvyta för att t.ex. tillåta nödvändig trucktrafik.

Broschyren om Jetransportbands vertikaltransportör (vertikaltransportörer) finns att ladda ner i slutet av artikeln.

Förfrågan

Pallmagasin

Jetransportbands pallmagasin används för upp- och nedstapling av tompallar och är oftast integrerat i ett transportörsystem, men kan också erhållas som separat enhet.

Typiska applikationer är t.ex. att förse en packningslinje med tompallar eller vid en godsmottagning eller monteringslinje där lastade pallar töms och tomma pallar lagras upp i ett pallmagasin.

Broschyren om Jetransportbands pallmagasin finns att ladda ner i slutet av artikeln.

Förfrågan

Kedjetransportör pallgods

Jetransportbands kedjetransportörer är huvudsakligen avsedda för transport av EUR-pallar eller liknande standardiserade lastbärare med en vikt upp till 1000 kg.

EUR-pallar transporteras normalt med långsidan ledande på en 2-strängad kedjetransportör vilket ökar ackumulerings/buffertkapacitet jämfört med en rullbana där pallen transporteras med kortsidan ledande.

Ofta används även kedjetransportörer för transport av t.ex. metallkonstruktioner inom verkstadsindustrin och kan då förses med 3 eller flera strängar beroende på godsets utformning och vikt.

Kedjetransportörer kan även användas som upp/nedfartsramper till en rullbana då på- resp. avlastning av pall önskas göras med en manuell pallyftare.

När en ändring av pallens transportriktning önskas kan en kedjetransportör med vertikalväxlar integreras i en rullbana för att möjliggöra en 90° tvärtransport.

Broschyren om Jetransportbands kedjetransportör (kedjetransportörer) finns att ladda ner i slutet av artikeln.

Förfrågan

Rullbana pallgods (Rullbanor)

Jetransportbands rullbana för pallgods är huvudsakligen avsedd för EUR-pall eller liknande standardiserade lastbärare för vikter upp till 1000 kg/m. Rullbanan kan levereras driven eller odriven. Som odriven kan rullbanan vara horisontell eller graviterande, med bromsrullar, pallseparering, mm.

Rullbanan kan användas som enkelbana eller integrerad i ett komplett transportörsystem.

Rullbanan är i sitt standardutförande anpassad för EUR-pallar med banbredd 875 mm och rulldelning 200 mm. Rullbanan kan levereras med valfri banbredd och rulldelning, allt efter kundens behov. För specifika behov kan rullbanan även levereras med styrtallrikar på rullarna, friktionsrullar mm.

Typiska applikationer för rullbanesystem är vid godsmottagningar, monterings/packningslinjer, utlastning, mm. Vid behov av 90° tvärrörelser integreras ofta rullbanan med en kedjetransportör med vertikalväxel eller med ett vridbord.

Broschyren om Jetransportbands rullbana (rullbanor) för pallgods finns att ladda ner i slutet av artikeln.

Förfrågan

Transfervagn pallgods

Jetransportbands transfervagn används huvudsakligen för transport av t.ex. pallar mellan banor som inte ligger i direkt närhet av varandra samt för transport av pallar till olika mottagningsbanor respektive hämtning av pallar från olika banor till en gemensam uppsamlingsbana.

Ofta används transfervagnar också för att undvika att låsa golvyta för att kunna tillåta nödvändig trucktrafik, etc.

Transfervagnen förses med en integrerad rullbana, kedjetransportör eller någon annan typ av transportör beroende på vilken typ av gods som ska hanteras.

Transfervagnen kan förses med en enkelbana eller en dubbelbana för kombinerad lämna/hämta-funktion. Förflyttning sker via räls på golvet eller försänkt i golvet.

Broschyren om Jetransportbands transfervagn finns att ladda ner i slutet av artikeln.

Förfrågan

Vertikaltransportör pallgods (Vertikaltransportörer)

Jetransportbands vertikaltransportör är i standardutförande avsedd för vertikal transport av pallar för vikter upp till 1000 kg men kan även konstrueras för andra typer av lastbärare såsom t.ex. plockvagnar. Vertikaltransportören används normalt integrerad i ett bansystem.

Vertikaltransportören förses med en integrerad rullbana, kedjetransportör eller någon annan typ av transportör beroende på vilken typ av gods som ska hanteras.

Vertikaltransportören kan konstrueras för transport mellan två eller flera stannplan, för tur- och returtransport, etc.

Broschyren om Jetransportbands pvertikaltransportör (vertikaltransportörer) pallgods finns att ladda ner i slutet av artikeln.

Förfrågan

Vridbord pallgods

Jetransportbands vridbord är primärt avsett för hantering av pallar och används integrerat i ett transportörsystem där överföring mellan anslutande banor ingår eller då pallens åkriktning skall ändras.

Vridbordet förses med en integrerad rullbana, kedjetransportör eller någon annan typ av transportör beroende på vilken typ av gods som ska hanteras.

Förfrågan